پورتال وزارت آموزش و پرورش-اصفهان-اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان
خانه

دومین دوره مسابقات همخوانی قرآن کریم و مدیحه سرایی دارالقرآنهای سراسر کشور
دومین دوره مسابقات همخوانی قرآن کریم و مدیحه سرایی دارالقرآنهای سراسر کشور
1397/08/22